Plnění volebního programu Sportovců

VOLEBNÍ PROGRAM  SDRUŽENÍ SPORTOVCI PRO NOVOU PAKU

Plnění 2002 - 2004

Před rokem a půl rozeslalo sdružení Sportovci pro Novou Paku občanům města své volební materiály. V nich slibovalo provést v případě zvolení svých kandidátů do zastupitelstva řadu kroků prospěšných pro naše město. Více než rok po zvolení čtyř zástupců Sportovců pro Novou Paku do jednadvacetičlenného zastupitelstva města, přičemž jeden z nich – Josef Cogan – byl zvolen starostou, se vracíme k našim volebním slibům a předkládáme našim voličům rekapitulaci kroků doposud učiněných pro splnění volebních slibů.

Tento materiál je společným dílem výboru našeho sdružení a byl před zveřejněním předložen k připomínkování všem členům sdružení. Jednotlivé volební body jsou seřazeny od toho nejdůležitějšího v pořadí, o kterém již před volbami rozhodli hlasováním členové sdružení.

Uváděná procenta plnění jednotlivých úkolů jsou naše interní. Jedná se o subjektivní hodnocení výborem sdružení, ale nejsou zcela bez významu, ukazují alespoň rozdíly mezi cíly. U úkolů, které se dosud nepodařilo splnit, zcela zpravidla naznačujeme také další možné kroky k jejich prosazení. Přibližně do jednoho měsíce zveřejníme „akční“ plán sdružení na rok 2004 a 2005, který bude kromě úkolů vyplývajících z dosud nesplněných volebních slibů obsahovat také další cíle, které si naše sdružení určilo na nejbližší dva roky.

Dříve než přistoupíme k podrobnějšímu hodnocení jednoho volebního cíle po druhém, bychom chtěli zdůraznit, že jsme si vědomi toho, že kromě našich přátel nás řada občanů Nové Paky volila právě kvůli našemu volebnímu programu. Volební program pro nás byl, je a i nadále bude závazný a budeme se snažit jej ve všech jeho bodech plnit i přes obtíže, které se v některých případech objevují.

Článek sepsal na základě podkladů od členů výboru (Josef Cogan,     Rudolf Cogan, Zdeněk Hrnčíř, Marek Nýdrle a Václav Pačesný) místopředseda sdružení pro programové otázky Václav Pačesný.

 1. Průmyslová zóna

V roce 2003 jsme především hledali vhodné lokality. Vybrány byly především lokality okolo budoucího obchvatu (dostupná dopravní obslužnost). Ty byly zařazeny do zadání územního plánu, který se v oblastech zasažených obchvatem nově tvoří. Od některých se však z důvodu zamítavého stanoviska krajského odboru životního prostředí upustilo již v průběhu tvorby tohoto územního plánu.  

I přes tyto problémy je naším cílem pro rok 2004 vykoupit z prostředků kapitálového fondu alespoň jeden pozemek. Ten pak rozdělit na několik částí vhodných pro výstavbu menších výrobních hal. Za pomoci národního programu Phare dovést na jejich paty inženýrské sítě a dopravní komunikace. Takto připravené stavební pozemky bychom poté ihned nabízeli investorům.

Slibovali jsme, že se pokusíme nalákat velkého investora. V konkurenci velkých připravených ploch v okolních rovinatých městech však nejde o snadnou záležitost. Dá se říci, že je to běh na dlouhou trať s nejistým koncem. Hodláme se proto zaměřit i na střední a drobný průmysl a podnikání. Například právě podporou výstavby menších výrobních hal tím, že pro ně připravíme zasíťované pozemky ve vhodné lokalitě i s obslužnými komunikacemi.

Závěr: Plnění tohoto cíle hodnotíme 10 %. (ZH)

 2. Maximální úsilí o získání státních a jiných dotací

Naším cílem bylo nastavit co nejdříve systém v získávání dotací. Zřídili jsme pracovní místo dotačního pracovníka. Tomu byla vytvořena náplň práce, kterou pro získávání dotací systematicky a pravidelně vykonává. Jde především o sběr informací o dotacích, studium dotačních programů, informování složek a organizací města o možnostech čerpání dotací, odbornou pomoc při sestavování žádostí o dotace a při jejich podávání. Kontrolu jeho práce provádí jednou měsíčně výbor pro rozvoj.

Pro usnadnění čerpání státních a jiných dotací jsme vytvořili dotační fond. Ten poskytuje prostředky neziskovým organizacím a složkám města k získaným dotacím a prostředky na projektové dokumentace nutné k podávání žádostí o dotace. Zastupitelstvo schválilo statut fondu, výbor pro rozvoj zveřejnil formulář pro žádost o příspěvek z fondu. Pro rok 2004 ve fondu spočinulo 5 mil. korun.

Závěr: Podle našeho mínění jsme nastavili systém, který by měl vést k pravidelnému získávání dotací. Splnění tohoto úkolu hodnotíme 100 %. (ZH)

 3. Racionalizace nakládání s aktivy (efektivní hospodaření s majetkem města)

Po prvním roce správní činnosti na radnici lze konstatovat, že nakládání s aktivy není nejdůležitější stránkou hospodářské politiky. I při velké snaze nelze dosáhnout více než řádově stotisícových přilepšení. Část našeho volebního programu byla tedy v tomto ohledu nepřesně koncipována. Obecně však došlo ke zlepšení ekonomické situace města, domníváme se, že na tomto širším poli byly učiněny určité zaznamenání hodné kroky.

Zásadní hospodářskou otázkou byla – a přechodně stále je – eliminace dluhů. Tento úkol byl celkově na radnici prioritním. Nejstarší platební výměr na 4,5 mil. Kč byl dílem zaplacen (47%) a dílem prominut (53%). Platební výměr a sankce za porušení rozpočtové kázně v roce 2000 v celkové výši cca 25 mil. Kč byly zrušeny na základě úspěšného odvolání města. 

Pozornost se zaměřuje na hospodaření organizačních složek a příspěvkových organizací. Privatizací odpadového hospodaření dojde k 3 mil. úspoře, zvýší se však nároky na manažerské dovednosti leadrů městské samosprávy, ti už nemohou vystupovat v nadřízeném postavení jako vůči dosavadní příspěvkové organizaci Odpady, ale musí prosazovat zájmy v, z hlediska právního, rovném vztahu vůči obchodní společnosti Pedersen. Kontrola výdajů na organizace města a přesměrovávání činností těchto organizací na služby občanům města je hlavním úkolem hospodářské politiky pro střední období. Brzdou tohoto procesu je lobby těchto organizací v zastupitelstvu.    

Kapitálový fond oddělil výnosy z prodejů nemovitého majetku od výdajů na spotřebu a zachovává tak majetkovou podstatu města neztenčenou. Je naším cílem nejen udržovat, ale i zvyšovat bohatství města.

Závěr: Likvidace dluhů – za daných okolností – 90 %. Je však třeba dokončit poslední platební výměr, dotáhnout závazek vůči HESKO, s. r. o. a nadále platit 11 mil. Kč ročně na úvěry. Kontrola výdajů města, plnění na 70 %. Musíme stabilizovat výdaje na činnost městských zařízení, při zvýšení kvality poskytovaných služeb. Dobrou metodou je privatizace poskytovatelů služeb. Racionalizace nakládání s aktivy hodnotíme 70 %. Zásadním počinem v této oblasti je zřízení kapitálového fondu a privatizace odpadů. V roce 2004 počítáme s analýzou bytového fondu a zpracováním záměru jejich oprav, prodeje apod. Obdobná koncepce dosud chybí i u nebytových prostor. (RC)

 4. Zrušení městské policie

Dne 17. prosince 2002 předložili členové zastupitelstva za Sportovce návrh na redukci počtu nebo zrušení městské policie s tím, aby věc byla nejprve posouzena v odborných orgánech města. Zastupitelstvo však přistoupilo k okamžitému projednávání snížení počtu strážníků, nakonec se usneslo na snížení na sedm. Pro toto snížení hlasoval minimální nutný počet členů zastupitelstva – 11.

V červenci 2003 byl finančním výborem předložen radě města návrh na snížení počtu strážníků na 4. Rada postoupila návrh zastupitelstvu. Zastupitelstvo dne 13. 8. 2003 odmítlo návrh projednat.

Dne 10. 9. 2003 předložili Sportovci návrh na redukci nebo zrušení městské policie a to tak, že měl být postoupen bezpečnostní a dopravní komisi k posouzení. Na základě tohoto návrhu zastupitelstvo přijalo usnesení, že „městská policie se zachovává v počtu 6 + 1“.

V říjnu předložili Sportovci návrh na redukci nebo zrušení městské policie bezpečnostní a dopravní komisi, ta jej však zamítla.

Zrušení městské policie považujeme za správné řešení a plně ho podporujeme. Většina zastupitelů však má bohužel opačný názor.

Závěr: Dosavadní plnění úkolu tak rezultuje přesně v 30% plnění (tedy snížení počtu městských policistů z původních 10 na 7). Další postup musí směřovat k návrhu referenda, to bude moci vyhlásit zastupitelstvo města. (RC)

 5. Nespojovat se po volbách se stávajícím vedením města

Tento bod byl splněn při ustavujícím zasedání zastupitelstva. Po volbách jednali Sportovci se všemi politickými seskupeními s výjimkou vládnoucí ODS. Výsledkem byla personální koalice v podobě 7 členné rady města, na které se podílí 7 volebních stran, každá jedním radním.

Některé politické subjekty, případně i prostřednictvím shodných osob, měly své zástupce v radě města již v minulosti. Je to dáno politickými možnostmi na základě výsledků voleb. Kromě toho Sportovcům šlo v první řadě o změnu nejvyššího vedení města.

Personální koalice nepřijala žádný společný věcný program. Při některých zasedáních zastupitelstva sklouzává jednání zbytečně do příliš osobní roviny, schází věcné a podložené argumenty. Do budoucna se proto pokusíme posunout věci tak, aby se řešily otevřeně, věcně, odborně a koncepčně bez osobních a lobbyistických deformací. Jsme si vědomi, že nejdříve musíme začít sami u sebe, na druhou stranu se neobejdeme bez podpory a spolupráce ostatních zastupitelů.

Závěr: Úkol je splněn na 100%. (VP)

 6. Dlouhodobý rozpočtový výhled města

Zastupitelstvo města dne 10. 9. 2003 schválilo základní ukazatele rozpočtového výhledu města. Tento rozpočtový výhled však není příliš respektován a orgány města se od něj při přípravě rozpočtu na rok 2004 značně odchylují.

Na druhou stranu však zastupitelstvo přijalo mnoho dalších rozhodnutí, která dávají hospodaření města dlouhodobější koncepci. Zřízení kapitálového fondu oddělilo oběh kapitálu od výdajů na spotřebu. Dotační fond vytváří prostředky, které lákají dotace.

Zásadní posunem je i transparentnost rozpočtového procesu, při kterém je každá položka rozpočtu velmi kriticky zkoumána. Lze říci, že zastupitelstvo jako celek si je vědomo nutnosti  nemyslet jen na aktuální záležitosti, které by promptně plundrovaly účty, ale směřuje své kroky i do budoucna přesahujíc volební období.

Závěr: Pro změnu celkového klimatu v hospodaření lze konstatovat 75% plnění úkolu. (RC)

 7. Opravdu veřejné soutěže

Zastupitelstvo dne 11.6.2003 usnesením č. 106 přijalo Pravidla pro zveřejnění informací města. Mimo jiné se městu ukládá zveřejnit přehled uzavřených smluv, plán práce, termíny jednání a zápisy z jednání rady, výborů a komisí, každý může zveřejnit svůj příspěvek v časopise Achát, protistrana má právo na reakci atd.

Od schůze zastupitelstva dne 11.6.2003 se v zápisech vždy jmenovitě uvádí hlasování o každém věcném bodě. Rada města s touto praxí začala již začátkem roku 2003.

Opoziční ODS byla nabídnuta funkce předsedy kontrolního výboru, kterou odmítla. Nicméně s povděkem kvitujeme, že svého zástupce vyslali např. do výběrové komise na provozovatele svozu odpadů. Věříme, že to nebyl poslední případ.

Snažíme se, aby se důležité věci projednávaly veřejně v zastupitelstvu – otázka privatizace odpadů byla zařazena na program jednání několikrát opakovaně v průběhu roku.

Organizační výbor jako jeden z prvních bodů jednání v roce 2004 má zařazenu otázku veřejných soutěží. Je třeba jíti ještě více nad zákonnou úpravu. Budeme se snažit prosadit zejména zveřejnění důležitých záměrů města v dostatečném předstihu, včetně dlouhodobých záměrů (investiční plán apod.), zveřejnění nabídky vždy alespoň na www stránkách (i v případech, kdy zákon nestanoví povinnost zveřejnit nabídku), losování členů výběrových komisí, dokumentace celého výběrového řízení (zejména záznamy hlasování členů výběrových komisí).

Základním prvkem, který se snažíme vnášet do činnosti města, je naprostá otevřenost. Budeme tak postupovat i nadále a snažíme se začít opět u sebe. Proto zveřejňujeme toto hodnocení plnění volebního programu Sportovců a „akční“ plán na rok 2004 a 2005.

Závěr: Přestože celková atmosféra je mnohem otevřenější a starosta a další úředníci dbají na dodržování zákona, dosud bohužel chybí formální podrobná pravidla pro veřejné zakázky města, proto hodnotíme splnění cíle 60%. (VP)

 8. Systémové zábrany korupci

Tento bod se do značné míry překrývá s bodem 7. Základním opatřením je informační otevřenost, přístup k informacím pro všechny zastupitele, včetně opozičních a také pro ostatní občany (včetně např. neúspěšných účastníků veřejné soutěže). Kromě otevřenosti je pak nezbytné zajistit dostatečnou dokumentaci výběrových řízení a její uschování i po ukončení výběrového řízení. Zaznamenáváním hlasování jednotlivých členů výběrových komisí nebo zastupitelstva, rady, výborů a komisí je zajištěna možnost dohledat osobní odpovědnost zúčastněných. Čím dál lépe začíná fungovat kontrolní výbor zastupitelstva.

Tajemník (na základě nové povinnosti ze zákona) připravil nový kontrolní řád. Otázkou podle nás zůstává zejména důsledná kontrola organizací města.

Hospodaření města (na základě nové povinnosti ze zákona) přezkoumávají auditoři (pocházejí z Tábora, čímž se snižuje možnost existence nežádoucích vazeb).

Závěr: Hodnotíme splnění na 60%. Kromě v bodě 7 zmiňovaných veřejných soutěží zůstává otevřena otázka kontroly. (VP)

 9. Mladý a svěží vítr do starých struktur

Otevřené diskuse, žádná tabu, odpolitizování věcných problémů, obrana proti lobbyistickým skupinám, uplatnění nových i odvážných myšlenek, zavedení efektivních postupů, stejný metr pro všechny, podpora vzdělání jsou a budou našimi pilíři.

Je třeba nadále usilovat, aby obdobné hodnoty zastávalo co nejvíce zástupců veřejného sektoru. Je nutné přesvědčit o nezbytnosti nastavení systémů,  které by zabraňovaly zakrnět. Vedoucí pracovníci by měli vždy v pravidelných intervalech (např. 5 let) v konkurenci obhajovat  své koncepce. Musíme rychleji přijímat  nové technologie a myšlenky.

Závěr: Cíl je splněn na 60 %. (JC)

 10. Změnit místostarostu

Místostarosta byl typický představitel pro naše sdružení zcela zavrženíhodného politického stylu. Jeho setrvání na radnici bylo nepřijatelné. V současné době není zaměstnancem Městského úřadu v Nové Pace.

Závěr: Cíl je splněn na 100%. (JC)

 11. Obchvat města

Po dlouhých letech sporů jsme jasně podpořili výstavbu obchvatu a byla vybrána jeho konečná varianta. Zastupitelstvo města si vybudování obchvatu města stanovilo jako jednoznačnou prioritu.

Zpracovává se územní plán v oblastech dotčených obchvatem (katastrální území Kumburský Újezd, Studénka, Heřmanice, Štikov, Vrchovina). Ten byl na jaře roku 2003 zadán specializované firmě a jeho dokončení se předpokládá na podzim roku 2004.

Proběhlo několik jednání s krajským úřadem, investorem (Ředitelství silnic a dálnic Pardubice), projektanty i samotnými občany. Výsledkem je jednoznačná podpora výstavbě obchvatu krajským úřadem a investorem. Projektant zpracovává projektovou dokumentaci v těsné spolupráci s investorem, občany a vedením města. Především spolupráce projektantů s občany, kterých se obchvat dotkne, přináší řešení, která snad co nejvíce minimalizují dopad na je samé.

Po dopracování projektové dokumentace, územním řízení a výkupech pozemků investor počítá se zahájením výstavby obchvatu v roce 2007 až 8. Uvedení do provozu se předpokládá 3 roky po zahájení stavby.

Závěr: Další práce se pomalu přesouvá od politické podpory do technické roviny realizace projektu. Již nikdo nezpochybňuje, že obchvat bude vybudován ve vybrané variantě. Hodnotíme dosavadní splnění úkolu 30 %. (ZH)

 12. Odpolitizování a zrušení cenzury v časopisu Achát

Nejvíce při plnění tohoto úkolu pomohla celková změna atmosféry ve městě. Otevřenost a veřejnost rozhodování dopadla i na stav v Achátu, v něm teď mohou bez cenzury negativní informace publikovat (resp. již publikovali) jak stávajícímu establishmentu oponující členové zastupitelstva, tak občané nebo zaměstnanci.

Jedná se však o vedlejší produkt celkového stavu. Přímo v Achátu zatím nebyla situace formálně řešena. Zásadní návrh – směrnice o Achátu, který by přinesl odpolitizování a samostatnost pro redakční radu, nebyl v zastupitelstvu města pro nesouhlas dosavadní redakční rady přijat.

Úkolem zůstává koncepční řešení prostřednictvím směrnice. Zásadnějším problémem je také převaha pozitivních informací v Achátu, je třeba vytvořit prostředí, které bude motivovat k psaní kritických příspěvků, záporné zprávy mají totiž větší informační hodnotu. Chvála věci příliš neposunuje.           

Závěr: Dosavadní plnění úkolu lze vidět jako 50%. (RC)

 13. Změnit tajemníka

Hlavní cílem byla apolitičnost a kvalita tajemníka. Starosta, ač má dle  zákona o obcích  právo jmenovat tajemníka přímo, toto své oprávnění nevyužil a vyhlásil na tento post konkurz. Při jmenování plně respektoval nezávazné doporučení rady města o výběru nejvhodnějšího kandidáta .

Závěr: Cíl je splněn na 100 %. (JC)